1. כללי
  • התנאים שלהלן וכן תנאי השימוש המופיעים באתר כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
  • הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת ("המשתמש") בקשר עם אתר האינטרנט בכתובת elephantskin.co ("האתר") והמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצגים ו/או המוצעים בו.
  • השימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר, מוצעים לך – המשתמש – כשהם מותנים בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמש – לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. אלמלא כן לא תהיה רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.
  • משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים. המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  • אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת מפעילת האתר חברת אלפנט סקין, ח.פ. 516445814 ("אלפנט סקין").
  • אלפנט סקין שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים.
  • אלפנט סקין רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או כל חלק מהם.
 2. הגדרות
  • "מפעילת האתר" – אלפנט סקין לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה. אלפנט סקין תהא רשאית להעביר את הפעלת האתר לחברה או אדם אחר ובמקרה כזה יעודכן שם המפעילה בהתאם;
  • "התקנון" – לרבות מדיניות השמירה על הפרטיות;
  • "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לאלפנט סקין ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי;
  • "חנות מקוונת" – האזור באתר בו מתבצעת רכישת המוצרים, מילוי פרטיי הלקוח, פרטי משלוח וכיוצ”ב, פרטים בכדי לבצע את עסקה לרכישת מוצר המוצע למכירה באתר;
 3. מידע כללי על האתר
  • האתר מאפשר למשתמשים בו ממשק נוח בו הם יכולים לצפות, להתרשם ולקבל מידע על אלפנט סקין ופעילותה וכל על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי אלפנט סקין באופן מקוון ובין היתר גם לקרוא אודות אלפנט סקין, מוצריה, פירוט נקודות מכירה ומידע נוסף.
  • האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על אלפנט סקין ומוצריה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ מקצועי כלשהו וכמו כן, אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון במוצרים הנמכרים על ידי אלפנט סקין.
  • בנוסף למידע הכללי על מוצרי אלפנט סקין, מציגה אלפנט סקין מחירים לחלק ממוצריה ומציעה לרכוש ו/או להזמין חלק מהמוצרים המוצגים באתר באמצעות הוספת המוצר ל"סל קניות" ומשם מעבר לחנות מקוונת. מעת לעת, עשויה אלפנט סקין גם להציג מבצעים ייחודיים לרכישה מקוונת.
  • רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש ("הלקוח") מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר, משתמש שבבעלותו כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
  • המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של אלפנט סקין באמצעות דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.
 4. בעלות וזכויות באתר, בשירותים ובתכנים
  • סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של אלפנט סקין וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של אלפנט סקין בלבד, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה.
  • האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, וקטעי וידאו, הינם רכושה של אלפנט סקין ו/או ספקיה והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאלפנט סקין ו/או למי מטעמה.
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות תמונות, איורים, קטעי צליל, וידאו, גרפיקה, עיצובים, דגמים, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של אלפנט סקין בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות אלה ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לאלפנט סקין ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.
  • אין להפיץ להעתיק, לשכפל, למכור, לתרגם ולשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אלפנט סקין מראש ובכתב.
  • השם אלפנט סקין (בעברית ובאנגלית), סימני המסחר של אלפנט סקין (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם כולם רכושה של אלפנט סקין בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של אלפנט סקין בכתב ומראש.
 5. המוצרים והשירותים המוצגים באתר
  • צילומים ו/או שרטוטים מכל מין וסוג שהוא המתייחסים למוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבדואינם מחייבים את אלפנט סקין. אלפנט סקין תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני המשתמשים צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.
  • מובהר בזאת כי אין כל התחייבות של האתר ו/או אלפנט סקין ו/או מי מטעמה להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. יחד עם זאת, אלפנט סקין עושה ככל יכולתה על מנת לוודא שהמידע ותכנים המוצגים באתר יהיו שלמים ומדויקים ביותר. אולם יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר אלפנט סקין לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 6. חנות מקוונת
  • כללי
   • כל המבצע פעולת רכישה ו/או הזמנה בחנות המקוונת, מצהיר – בעצם ביצוע הפעולה באתר – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות החנות המקוונת באתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי הוא עומד בתנאים המפורטים תחת הגדרת “לקוח” בהגדרות תקנון זה.
   • כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת, אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים אפשרות זו תופיע כאפשרות בשלב מילוי פרטיי התשלום, ובהתאם, הגולש יבחר את מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום.
   • במקרים מסוימים יוצע ללקוח להזין קוד קופון למבצע מסוים, במידה ויש כזה בידי הלקוח – על הלקוח לוודא את תנאי הקופון ו/או תוקפו של כל מבצע.
   • בכל מקרה יודגש כי אין אפשרות לכפל מבצעים בחנות המקוונת ואין אפשרות לשלב בין שני מבצעים, הנחות או קופונים המוצגים באתר או במקום אחר.
  • ביצוע רכישה באתר –
   • אישור חברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר מהווה תנאי מתלה לביצוע עסקת הרכישה באתר. באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר לא יהא לביצוע פעולות הלקוח לרכישת או הזמנת המוצר באתר כלא תקפות.
   • אלפנט סקין רשאית למנוע מלקוח השתתפות ממכירות מסוימות או כולן באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך ללקוח.
   • אלפנט סקין שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוח לחתום על אישור שובר האשראי ו/או על מסמך אחר המאמת את פרטי ההזמנה ו/או לאמת את זהותו באמצעות הצגת תעודה מזהה במעמד קבלת המוצר כתנאי לביצוע העסקה.
   • שדות החובה בשלב "פרטי החיוב" בחנות המקוונת מהווים פרטי חובה לצורך השלמת תהליך הרכישה, ללא מילוי כל שדות החובה לא יוכל להסתיים תהליך ההזמנה.
   • יודגש כי מילוי כל פרטי החיוב (שם הלקוח, כתובת, כתובת למשלוח, דוא”ל הלקוח וכיוצ”ב – פרטים היכולים להשתנות מעת לעת בתפריט החנות המקוונת) הם פרטים מהותיים לביצוע הרכישה ולהגעת המוצרים ליעדם והאחריות לנכונות פרטי החיוב הם על הלקוח בלבד.
   • מילוי פרטי התקשרות שגויים אשר יגרמו לכך כי לא יהיה בידי אלפנט סקין להבטיח שהמוצרים יסופקו לקונה ו/או במקרה שהמוצרים יחזרו לאלפנט סקין, עקב פרטים שגויים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
   • לאחר מילוי כל שדות החובה בפרטי החיוב יבחר הלקוח באם לרשום את פרטיו בחשבון באתר ולאחר מכן, יתבקש לבחור את שירות הסליקה (באם ישנה יותר מאפשרות אחת) באמצעותו מעוניין לבצע הלקוח את הרכישה.
   • יודגש, כי בשלב זה, מופנה הלקוח לאתר נותן שירותי הסליקה (כגון שירותPayPal או שירות דומה), למתן פרטי כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר בדרך מאובטחת – שלב מתן פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר וביצוע פעולת הסליקה עצמה אינה באחריות האתר או אלפנט סקין. בתום פעולת הסליקה ישלח ללקוח אישור בדוא”ל על קבלת הזמנה.
   • למען הסר ספק, משלוח דואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
   • יובהר כי אם חלה טעות בבחירת הפריט על ידי הלקוח או במתן פרטים אחרים, שומרת לעצמה אלפנט סקין את הזכות לדרוש בעבור תיקון הטעות דמי טיפול.
   • במידה ותחול טעות כלשהי בפרטי תיאור מוצר/שירות כלשהו באתר ו/או במחירו ו/או כל פרט אחר המוצג באתר, שומרת לעצמה אלפנט סקין את הזכות לבטל את ביצוע הרכישה ולהודיע על כך ללקוח וכל זאת מבלי לחייב את הלקוח.
   • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית אלפנט סקין לבטל את ההזמנה. באם בוטלה הרכישה כאמור, אלפנט סקין לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד ג’ לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
   • מוסכם כי במידה וישנו פרט או פריטים שאינם ברורים ו/או שגויים ו/או נחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה תוכל אלפנט סקין לפנות ללקוח בדוא”ל או להשלמת/תיקון הפרטים. אלפנט סקין תשלח ללקוח הודעת דוא”ל לכתובת שציין בעת מילוי הפרטים  – באם לא ישיב הלקוח להודעת הדוא”ל תוך 7 ימים, תתייחס אלפנט סקין לעסקת הרכישה כבטלה. אם כבר חוייב הלקוח, תמתין אלפנט סקין 7 ימים נוספים ולאחריהם, תבטל את העסקה ותזכה את הלקוח תוך גריעת 5% מסך העסקה או 100 ₪, עפ”י הנמוך מביניהם.
  • אספקת מוצרים –
   • במסגרת מילוי פרטי החיוב בחנות המקוונת יוכל הלקוח לבחור בין אפשרות אספקה ומשלוח שונות כגון: איסוף עצמי, משלוח מטעם אלפנט סקין וכו'.
   • אלפנט סקין שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להסיר או להוסיף אפשרויות משלוח, לשנות את מחירי המשלוח ולהוסיף או להסיר ספקי משלוח.
   • במקרה של משלוח חריג בגודלו ו/או נפחו, לאזור אילת או מחוץ לגבולות ישראל, רשאית אלפנט סקין לדרוש תוספת תשלום בעבור דמי המשלוח כתנאי למשלוח. במידה והלקוח יסרב, תעמוד לרשותו האפשרות לבטל את הרכישה.
   • בחירה באפשרות איסוף עצמי משמעה כי הלקוח לוקח על עצמו לאסוף את המוצר ממחסן אלפנט סקין בכתובת המפורטת באתר ובתיאום מראש.
   • בחירה באפשרויות משלוח אחרות יובילו לתוספת בתשלום לפי סוג המשלוח וכפי שמפורט ליד כל אפשרות.
   • יובהר כי אלפנט סקין אינה אחראית על מועדי האספקה על ידי הגוף המשלח ובמידה ומופיעים הערכות זמנים להגעת המוצרים, אלו מוצגות כהערכה בלבד עפ”י מידע שהועבר מהגוף המשלח ובאחריות הגוף המשלח.
   • אלפנט סקין מתחייבת לטפל ברכישת הלקוח באתר תוך 5 ימי עסקים מיום ביצוע פעולת הרכישה באתר או אישור חברת האשראי או חברת הסליקה – לפי המאוחר, ובמסגרת תקופת הטיפול האמורה להעביר את המוצר לידי ספק המשלוח לפי פרטי הלקוח, ההתקשרות והכתובת שהקליד הלקוח באתר.
   • אלפנט סקין לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בביצוע הטיפול ברכישה באתר שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצ”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה וכיוצ”ב. במקרים אלה רשאית אלפנט סקין להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הלקוח.
   • בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר נשלח כבר לכתובת המבוקשת על ידי הלקוח, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם, מבלי שנעשה בו שימוש וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובת אלפנט סקין, על חשבונו.
  • ביטול הרכישה –
   • המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.
   • ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפנימשלוח המוצר: בכפוף לעצם זכות הביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ככל שהמשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של אלפנט סקין בדואר אלקטרוני contact@elephantskin.co ללא חיוב כלשהו.
   • בכפוף לעצם זכות הביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ככל שיבקש משתמש לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני contact@elephantskin.co תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
   • החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר באריזתו המקורית שבה סופק. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל אלפנט סקין תספק החזר כספי מלא, ללא דמי ביטול במקרה של החזרת המוצר בידי הלקוח, עם זאת קבלת ההחזר מוגבלת ל- 2 החזרות רציפות.
   • על המשתמש מוטלת החובה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני contact@elephantskin.coלשירות הלקוחות, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
   • אלפנט סקין רשאית לבטל עסקת רכישה מצידה כאשר:
  • כאשר חלו טעויות בהצגת הפרטים המתארים את אחד השירותים/המוצרים המוזמנים באתר;
  • כאשר אזל/ו אחד ממוצרים המוזמנים באתר;
  • כאשר הלקוח לא מילא כלל או מילא פרטים שגויים או לא מלאים הנחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה ומשלוח המוצר/ים;
  • כי קיים חשש לפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו;
  • כאשר עסקת הרכישה בוצעה שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון זה;
   • ביטול עסקת הרכישה מצידה של אלפנט סקין יתבצע באמצעות דוא”ל או באמצעות הודעה טלפונית ללקוח.
 1. סודיות, אבטחת מידע ונתונים –
  • אלפנט סקין פועלת באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות הפרטים שנמסרו לה.
  • על אף האמור לעיל, אין אלפנט סקין אחראי לכל מקרה של מחיקה ו/או פגיעה בפרטים שנמסרו לרבות עת היו ברשות האתר ולא יהיה מחויב לפעול לשחזור קבצים כאמור.
  • האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק ללקוחותיו הגנה הולמת מפני חדירה או פריצה בהתאם לשיקול דעתה של אלפנט סקין ועל פי המקובל בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, נוכח מגבלות האבטחה למערכות מידע ותקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור בתכני המשתמשים, לא יישא האתר בכל אחריות במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע למעט שימוש שלא כדין על ידי אלפנט סקין.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל מופנה המשתמש לסעיף “מדיניות שמירה על פרטיות” בתקנון זה.
  • יודגש, כי בכל הנוגע לחנות המקוונת, איסוף פרטי אמצעי התשלום וסליקת אמצעי התשלום השונים נעשים באמצעות חברות סליקה חיצוניות המספקות לאתר שירותים – לחברות הסליקה שנבחרו מוניטין רב – האחריות לביצוע החיוב, הסליקה, השמירה והאבטחה על נתוני אמצעי התשלום הם באחריות ספקי שירותי הסליקה בלבד.
  • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה בכל הקשור בשירותים.
 2. אחריות ושירות
  • המוצרים, השירותים והמידע המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.
  • אלפנט סקין ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל טעות, בבחירת המוצר או השירות שיירכשו על ידי המשתמש.
  • אלפנט סקין אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, שיבוצע באמצעות האתר.
  • מובהר כי השימוש במוצרים יהא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. אלפנט סקין ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש במוצר ו/או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז אלפנט סקין שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
  • בכל מקרה, גם אם יקבע בית משפט בפסק דין חלוט, כי נגרם נזק כלשהו למי מהמשתמשים באיזה מן המוצרים ו/או השירותים, סכום הפיצוי שתשלם אלפנט סקין לא יעלה על ערך השירות או המוצר שרכש המשתמש בגינו הגיש את התביעה.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל שירות שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS), וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור, וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
  • לפני ביצוע כל עסקה ו/או נטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, מומלץ לבצע את כל הבדיקות הדרושות, לרבות בנוגע למפרט הרכישה והמחיר. אלפנט סקין לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש, בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.
  • מוסכם כי אם אירועים שאינם בשליטת אלפנט סקין יעכבו או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים שפורסמו באתר, או אם בשל פעולות התלויות בכוח עליון יימנעו קיום רכישת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקתם במועד, לא תשא אלפנט סקין באחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהאמור היא תהיה רשאית להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה), לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מדיניות פרטיות
  • מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם ושימוש בהם לכל דבר המותר על פי הדין והדורש הסכמתו. השימוש באתר ואישור המשתמש על מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו על ידי אלפנט סקין.
  • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים וכל מידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר על ידי אלפנט סקין והיא לא תעשה בו כל שימוש ללא הרשאת המשתמש אלא בכפוף לכל דין.
  • אין חובה על המשתמש באתר למסור פרטים אולם קבלת מקצת משירותי האתר, לרבות רכישת מוצרים, לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההזמנה כשדות חובה.
  • על מנת לשמור על פרטיות המשתמש וסודיות המידע, נעשה שימוש בתקני אבטחה גבוהים. לשם כך ננקטים אמצעי זהירות מקובלים. העברות של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSL. יחד עם זאת בהיות אירועים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא אלפנט סקין אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו על ידי אלפנט סקין מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר הנבחר.
  • הצגת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לגלית עקב שיבוש הליכי המכירה.
  • פרטי משתמש, אשר יתועדו באופן אוטומטי בעת גלישה או ביצוע פעולה באתר, ייתכן וישמשו את אלפנט סקין לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.
  • שימוש בחלק משירותי האתר יידרשו הרשמה לרבות ומסירת שם משתמש ובחירת סיסמא. על המשתמש החובה לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
  • המידע שיישמר על ידי אלפנט סקין ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: לשפר את שירותים/המוצרים המוצעים באתר, ובכלל זה יצירה וביטול שירותים/מוצרים, הצגת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר. יצוין כי המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ללא כל זיהוי אישי, לאפשר להנהלת האתר יצירת קשר עם המשתמש, מסירת מידע פרסומי, מידע עם מוצרים, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של אלפנט סקין בדואר אלקטרוני. מידע כזה ישוגר אל המשתמש בהתאם להסכמה מפורשת שנתן במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. למשתמש שמורה הזכות בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מאלפנט סקין. בנוסף ישמש המאגר לזיהוי המשתמש בעת כניסות חוזרות לאתר, לצורך התאמת השירותים של המשתמש בהתאם להעדפותיו, שימוש המשתמש בשירותי האתר, יצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך, ניתוח ובקרה סטטיסטית ומסירת מיד לצד ג' – מידע אשר לא יזהה את המשתמש באופן אישי וכן לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות.
  • הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
  • פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף אודותיו לא יועבר על ידי אלפנט סקין לצד שלישי אלא במקרים הבאים: הפרת תנאי השימוש והרכישה באתר על ידי המשתמש, ביצוע או ניסיון לבצע פעולות המנוגדות או נחזות כמנוגדות לחוק באמצעות האתר, בהתאם לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ומימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שיידרש, במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אלפנט סקין, במקרה של צו שיפוטי המורה לאלפנט סקין למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי. יודגש כי אלפנט סקין איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'.
  • אלפנט סקין שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים עם אלפנט סקין וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. אולם היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות המשתמשים ללא הסכמתם המפורשת.
  • אלפנט סקין רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וזאת על מנת כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.
  • ככל שהמשתמש אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. אולם לידיעת המשתמש ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר לא יהיו זמינים.
  • אלפנט סקין שומרת לעצמה את הזכות להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות המשתמש כגון web beacons. יובהר כי חברות אלו עושות שימוש באמצעים הנ"ל בהתאם למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות של אלפנט סקין. לחברות אלו אין גישה לעוגיות של אלפנט סקין ולאלפנט סקין אין גישה לעוגיות שלהן.
  • אלפנט סקין אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. יחד עם זאת נעשה באתר שימוש במערכות אבטחה שמטרתן אבטוח המידע באופן מיטבי, בהתאם למקובל. אולם אין במערכות אלו משום הגנה מלאה ומוחלטת.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
 4. שירות לקוחות והודעות
  • לפרטים בעניין המוצרים או השירותים או רכישות באמצעות החנות המקוונת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אלפנט סקין בטלפון: 0526511132 או בדוא”ל contact@elephantskin.co בימים א’- ה’ בין השעות 9:00-17:00, למעט בימי חג ובערבי חג.
  • הודעות הצדדים זה לזה יישלחו באמצעות הדוא”ל ודוא”ל אלפנט סקין יהיה דוא”ל שירות הלקוחות הנ”ל. הודעה שתשלח באמצעות דוא”ל תיחשב ככזו שהגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.
 5. שונות
  • הפירסומים השונים של השירותים ו/או של המוצרים באתר, כפופים לאמור בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסומים לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.
  • כל התנאים המפורטים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הליך משפטי בגין כל עילה בקשר עם אתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.
  • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. מבלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, אלפנט סקין תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.
  • תקנון זה יעמוד לעיון באתר לכל דורש, וללא תשלום.